Algemene (zakelijke) Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Belpunt B.V.: de rechtspersoon die als verkoper goederen en diensten op afstand aanbiedt en levert aan afnemers en eindklanten.
 2. Afnemer: de (rechts)persoon die als koper of opdrachtgever een overeenkomst op afstand aangaat of wil aangaan met Belpunt B.V., of voor wie Belpunt B.V. een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.
 3. Partijen: Belpunt B.V. en Afnemer
 4. Eindklant: de (rechts)persoon die als koper of opdrachtgever een overeenkomst op afstand aangaat of wil aangaan met een afnemer van Belpunt B.V. doormiddel van dropshipment. De afnemer treedt op als dropshipment partij.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Belpunt B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 7. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 8. Verordening: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
 9. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen in het kader van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot Persoonsgegevens, of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen.

Artikel 2 – Identiteit

Belpunt B.V.

7001 BK Doetinchem
Contact: +31 (0) 314 200 300
Website: www.belpunt.nl
E-mail: info@belpunt.nl
KvK-nummer: 09115048

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna AV) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van opdrachten en leveringen van Belpunt B.V. (hierna Belpunt) aan afnemers of eindklanten.
 2. Indien Belpunt niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Belpunt het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 3. De eventuele nietigheid van één of meer clausules uit deze AV, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.
 4. De toepasselijkheid van afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van de afnemer of eindklant wordt door Belpunt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zodanige bedingen binden Belpunt slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Belpunt zijn aanvaard.

Artikel 4 – Aanbod

 1. Alle door Belpunt gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, zijn aan wijzigingen onderhevig, en zijn slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.
 2. Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door Belpunt met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.
 3. Belpunt behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren of betaling vooraf te verlangen.
 4. Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden in Euro uitgedrukt, tenzij schriftelijk anders is Overeengekomen.

Artikel 5 – Overeenkomst

 1. Een overeenkomst (ook op afstand) komt tot stand nadat Belpunt een order of opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Belpunt met de uitvoering van de order of opdracht is begonnen.
 2. Indien de afnemer het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Belpunt de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Op basis van artikel 5 lid 1 zal pas sprake zijn van een juridisch afdwingbare overeenkomst na bevestiging door Belpunt.
 3. Voor leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen orderbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als orderbevestiging.
 4. Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst (ook op afstand) binden Belpunt slechts voor zover zij door Belpunt schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Behoudens schriftelijk akkoord van Belpunt, is het de afnemer niet toegestaan de overeenkomst (ook op afstand) of de schriftelijke orderbevestiging te annuleren.
 6. Indien de afnemer zijn (contractuele) verplichtingen niet nakomt, worden alle andere (niet vervallen) facturen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar, en kan Belpunt wegens dat loutere feit, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, één of meerdere overeenkomsten (ook op afstand) met de afnemer: (1) hetzij ontbonden verklaren, (2) hetzij opschorten totdat de afnemer afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling. Alle clausules uit dit artikel gelden onverminderd het recht van Belpunt om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 – Betaling

 1. Betaling zal geschieden voorafgaand aan de levering, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat de betaling na ontvangst van goederen betaald dient te worden. Bij betaling na ontvangst van goederen dient de betaling te geschieden op de dag van ontvangst van de goederen en uiterlijk binnen zeven (7) dagen na factuurdatum. De betaling zal geschieden middels een bankoverschrijving op het door Belpunt op de factuur vermelde rekeningnummer. De op de bankafschriften van Belpunt vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 2. Het is de afnemer niet toegestaan om zonder instemming van Belpunt te betalen middels een vorm van bankbetaling, zoals een spoedbetaling, waarvoor de bank kosten in rekening brengt aan Belpunt. Indien dit wel gebeurt, heeft Belpunt het recht om deze kosten te verhalen op de afnemer.
 3. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het wettelijk recht op verrekening of opschorting is uitgesloten.
 4. Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke betaling te vormen.
 5. Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Belpunt het recht de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of andere overeenkomsten met de afnemer zonder opgaaf van reden te ontbinden althans op te zeggen of op te schorten.
 6. De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn zijn bedoeld als fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en is Belpunt, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de afnemer of eindklant geleverde zaken blijven eigendom van Belpunt tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten.
 2. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen en deze tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en mist het recht de geleverde zaken anders dan na schriftelijke toestemming van Belpunt te verhuren, in gebruik te geven en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Belpunt heeft voldaan.
 3. Indien en zolang Belpunt eigenaar is van de zaken, zal de afnemer Belpunt onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Bovendien zal de afnemer (in dat geval) aan Belpunt mededelen waar de zaken, waarvan Belpunt eigenaar is, zich bevinden.
 4. Bij (vermoedelijke) niet- nakoming van deze verplichtingen, moet de afnemer, op eerste verzoek van Belpunt, de desbetreffende goederen, op eigen kosten en risico, binnen 48 uur aan Belpunt terug bezorgen, met automatische ontbinding van de bijzondere overeenkomst en/of de schriftelijke orderbevestiging tot gevolg.
 5. Bij beslag of (voorlopige) surséance van betaling zal de afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder resp. de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms)rechten van Belpunt. De afnemer staat er voor in dat een beslag op de zaken onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 8 – Levering en ontvangst

 1. Alle door Belpunt genoemde (leverings-)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst bij Belpunt bekend waren. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum verlaat.
 2. In geval van overschrijding van deze termijn(en), zullen Belpunt en de afnemer een redelijke bijkomende termijn overeenkomen.
 3. Afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de (adres)gegevens bij de eindklant. Wijziging hiervan dienen onmiddellijk te worden doorgegeven aan Belpunt.
 4. Bij foutief doorgeven (adres)gegevens van eindklant door afnemer is afnemer verantwoordelijk voor het terugvorderen van de goederen. Foutief doorgeven van (adres)gegevens ontslaat afnemer niet van de betalingsverplichting richting Belpunt.
 5. Belpunt heeft het recht de goederen in verschillende delen te leveren. Gedeeltelijke levering, evenmin als enige termijnoverschrijding kan aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot enige schadevergoeding.
 6. De afnemer moet direct bij de in ontvangst name van de goederen een eerste verificatie uitvoeren, onder meer m.b.t. juiste product, juiste aantal, zichtbare gebreken, etc. Bij een dropshipment levering is de afnemer verantwoordelijk voor het uitvoeren van een eerste verificatie door de eindklant.
 7. Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geheel of in gedeelten geleverde zaken dienen binnen vijf (5) werkdagen na levering daarvan schriftelijk ter kennis te worden gebracht van Belpunt, met opgave van leverings- of factuurnummer van de betreffende zending, bij gebreke waarvan elk recht van de afnemer ter zake is vervallen. Wordt niet binnen deze termijn geklaagd dan is sprake van rechtsverlies op grond van artikel 6:89 BW c.q. artikel 7:23 BW. Wanneer de door Belpunt geleverde producten, na verificatie zoals bedoeld in artikel 8.7, door afnemer in gebruik worden genomen c.q. worden doorverkocht c.q. ter beschikking worden gesteld aan een derde, dan heeft afnemer geen recht meer om zich terzake van enig gebrek te beklagen en is direct sprake van rechtsverlies.
 8. Eindklant dient te retourneren aan afnemer. Belpunt neemt alleen retour zendingen aan van afnemer.
 9. In geen geval mag de afnemer de eindklant contact laten opnemen met Belpunt.
 10. De verzendkosten, maar ook de retourkosten die de eindklant maakt, zijn altijd voor de afnemende partij en worden niet vergoed door Belpunt.
 11. Onverminderd een uitdrukkelijk afwijkend schriftelijk akkoord tussen Belpunt en de afnemer, mag de afnemer in geen geval de zaken terugsturen, werkzaamheden door derden laten uitvoeren, of een dekkings- (koop)overeenkomst afsluiten. Belpunt behoudt zich het recht voor om ter plaatse de gebreken en hun oorzaak te gaan vaststellen.
 12. Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig dit artikel is geklaagd en genoegzaam door afnemer is aangetoond dat de zaken niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, heeft Belpunt de keus (1) hetzij de niet deugdelijk gebleken zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken, (2) hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, (3) hetzij de koopprijs daarvan te restitueren of het gefactureerde bedrag te crediteren, (4) hetzij de afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor Belpunt redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Belpunt ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten. Het staat de afnemer niet vrij de zaken te retourneren, voordat Belpunt daarmee heeft ingestemd.
 13. Op iPhones en tablets van Apple zit standaard beperkte fabrieksgarantie tot één jaar na aankoopdatum. Indien de afnemer op haar gekochte iPhones en tablets geen aanspraak kan maken op fabrieksgarantie van Apple in het tweede jaar na aankoopdatum, dan krijgt de afnemer garantie uit naam van Belpunt op alle bij Belpunt afgenomen iPhones en tablets van Apple, waarbij de aankoopdatum wordt gedefinieerd als de factuurdatum van de aankoop. De garantieperiode van Belpunt loopt vanaf de 365e dag na factuurdatum tot en met de 730e dag na factuurdatum. Van garantie is slechts sprake indien de iPhone of tablet van Apple uit originele Apple onderdelen bestaat. Deze garantie is slechts van toepassing als de iPhone of tablet een gebrek vertoont dat ook onder de fabrieksgarantie van Apple zou vallen in het eerste jaar na aankoopdatum, en is niet van toepassing op door de gebruiker veroorzaakte schade. De geboden oplossing wordt naar eigen inzicht door Belpunt bepaald.
 14. De in lid 13 en 14 van dit artikel genoemde garantievoorwaarden gelden niet voor toestellen die als outletmodel worden verkocht. Op outletmodellen garandeert Belpunt geen garantie.
 15. Het is voor de eindklant niet zichtbaar dat de bestelling afkomstig is van Belpunt. De bestelling wordt verstuurd met pakbon die niet zichtbaar afkomstig is van Belpunt.
 16. Betwisting van ontvangst van een product, ontslaat afnemer niet van zijn betalingsverplichting jegens Belpunt.
 17. Bij betwisting van ontvangst van een product meldt afnemer dit bij Belpunt. Belpunt zal een onderzoek instellen en de uitkomsten hiervan delen met de afnemer.
 18. De transporteur wordt gekozen door Belpunt.
 19. Afnemer is verantwoordelijk voor het beschermen van login en wachtwoorden van het account bij Belpunt.
 20. Afnemer is verantwoordelijk voor alle bestellingen gedaan vanaf het account van de afnemer bij Belpunt.
 21. Bij frauduleuze bestellingen dient de afnemer dit direct te melden aan Belpunt. Afnemer is bij frauduleuze bestellingen verantwoordelijk voor het terugvorderen van de goederen. Bij frauduleuze bestellingen vanaf het account van de afnemer ontslaat afnemer niet aan de betalingsverplichting richting Belpunt.

Artikel 9 – Privacy en beveiliging

 1. De bepalingen opgenomen in Artikel 9 van deze AV gelden voor alle Verwerking(en) die plaatsvinden in het kader van de order of opdracht zoals bedoeld in deze AV.
 2. Partijen zijn krachtens artikel 4, onderdeel 7 van de Verordening, beiden gekwalificeerd als Verwerkersverantwoordelijke voor de Verwerking van Persoonsgegevens zoals bedoeld in deze AV.
 3. Afnemer heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens door Belpunt B.V.
 4. Belpunt B.V. garandeert Afnemer te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke weten regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens.
 5. Belpunt B.V. garandeert Afnemer de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen, opdat de Verwerking aan de vereisten van de Verordening voldoet en de bescherming van de rechten van de Eindklant is gewaarborgd.
 6. Partijen erkennen dat het waarborgen van een passend beveiligingsniveau voortdurend kan dwingen tot het treffen van aanvullende beveiligingsmaatregelen. Belpunt B.V. waarborgt een op het risico afgestemd beveiligingsniveau.
 7. Het staat Belpunt B.V. ten aller tijden, zonder enkele voorwaarde van Afnemer vrij om een andere verwerker in te schakelen om verwerkingsactiviteiten te verrichten. Belpunt B.V. zal met alle ingeschakelde Verwerkers een Verwerkersovereenkomst ondertekenen conform de vereisten zoals opgenomen in de Verordening.
 8. Partijen verlenen onderling bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III van de Verordening vastgestelde rechten van de Eindklant te beantwoorden.
 9. Belpunt B.V. informeert Afnemer zodra hij kennis heeft genomen van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens van de Eindklant van Afnemer zoals bepaald in deze AV.
 10. Partijen dragen de door henzelf in verband met de melding aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en Eindklant te maken kosten.

Artikel 10 – Overmacht

 1. Indien Belpunt door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Belpunt gerechtigd naar eigen keuze en inzicht, zonder voorafgaande verwittiging of rechterlijke tussenkomst, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. Belpunt: (1) de uitvoering van haar verplichtingen opschorten; (2) de overeenkomst ontbinden; en/of (3) de afnemer uitnodigen om de uitvoering van de overeenkomst te heronderhandelen.
 2. Het niet kunnen uitvoeren van de overeenkomst door overmacht kan geen gevolgen voor het recht van Belpunt op betaling door de afnemer voor reeds door Belpunt verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmacht-situatie.
 3. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Belpunt tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, waaronder maar niet beperkt tot staking, oorlog, ziekte of ongevallen, terroristische aanslagen, bijzondere weersomstandigheden, communicatie- en informaticastoringen, overheidsmaatregelen, transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen, in- en uitvoerbelemmeringen, en tekortkomingen door toeleveranciers van Belpunt, waardoor Belpunt haar verplichtingen jegens de afnemer in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Belpunt sluit iedere contractuele c.q. wettelijke aansprakelijkheid uit, zowel voor directe als indirecte schade, vermogensschade en ander nadeel.
 2. Belpunt zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen in artikelen 11 lid 1, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Belpunt.
 3. De afnemer zal Belpunt volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief deze van derden, voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van de afnemer, in strijd met de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. De afnemer zal Belpunt volledig schadeloos stellen voor alle schade, onder meer de gerechtskosten en de kosten m.b.t. juridische vertegenwoordiging, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de hiervoor vermelde vrijwaringsplicht.

Artikel 12 – Geheimhouding

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.
 2. Het is de afnemer zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Belpunt niet toegestaan om programmatuur en de daarbij behorende documentatie, waarvan de auteursrechten bij Belpunt berusten, zowel tijdens de duur als na de beëindiging van de overeenkomst te kopiëren, of te verveelvoudigen of te wijzigen. Het is hem evenmin toegestaan derden hiertoe toestemming te geven.
 3. Bij gebreke van nakoming van het in dit artikel gestelde, verbeurt de afnemer een direct opeisbare boete aan Belpunt van € 5.000,- per overtreding c.q. per dag, dat een dergelijke overtreding voortduurt, waarbij iedere bekendmaking of mededeling aan derden dan wel inbreuk op auteursrechtelijk beschermd materiaal of verveelvoudiging of modificatie zonder schriftelijke toestemming van Belpunt, als één overtreding wordt aangemerkt.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Belpunt en de afnemer vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de dichtstbijzijnde rechtbank, tenzij Belpunt verkiest een geschil voor te leggen aan de rechtbank van de maatschappelijke zetel/woonplaats van de afnemer.

Openingstijden

maandag 10:00 – 18:00
dinsdag 09:30 – 18:00
woensdag 09:30 – 18:00
donderdag 09:30 – 18:00
vrijdag 09:30 – 20:00
zaterdag 09:30 – 17:00
zondag Gesloten

Je vindt ons in Doetinchem
Heezenstraat 25
7001 BP Doetinchem